Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Δικαίωμα διδασκαλίας θεολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)


Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας με έγγραφο της (συγκεκριμένα το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ1/129115/04-08-2016) καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Στις ειδικότητες που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περιλαμβάνεται για πρώτη φορά και ο κλάδος ΠΕ01 θεολόγων καθώς δίδεται ως δεύτερη ανάθεση το μάθημα Κοινωνική Εκπαίδευση.Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 17 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει 24 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, από την 25η-08-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την 30η-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση και τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 30 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου